مریم مصلح
مریم مصلح
دانشیار ریاضی

طرح های تحقیقاتی

محل اجرای طرح

تاریخ اتمام

وضعیت طرح

عنوان طرح

درحال اجرا

خاتمه یافته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

92

 

 •  

حل چند جمله ایهای کاملا فازی با استفاده از شبکه عصبی فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

92

 

 •  

روش شکافنده منظم برای تقریب دستگاه معادلات خطی فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

93

 

 •  

ارائه روشی برای حل دستگاه معالات خطی کاملا فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

93

 

 •  

تقریب عددى جواب معادلات انتگرال فازى

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

94

 

 •  

روشی جدید برای حل دستگاههای معالات خطی کامال فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

94

 

 •  

چند جمله ایهای برن اشتاین برای تقریب جواب معاددت انتگرال فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

95

 

 •  

حل معادلات دیفرانسیل وانتگرال فازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

95

 

 •  

روشی عددی برای تقریب جواب معادلات انتگرال فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

92

 

 •  

حل عددی دستگاه معادلات خطی فازی با استفاده از شبکه عصبی فازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

92

 

 •  

حل عددی چند جمله ایهای فازی با استناده از تجزیه آدومین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

93

 

 •  

روشهای عددی برای حل انتگرالهای فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

93

 

 •  

حل دستگاه معادلات خطی کلی با استفاده از حساب فازی جدید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

93

 

 •  

حل عددی دستگاه چند جمله ایهای فازی با استناده از تجزیه آدمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

94

 

 •  

حل عددی دستگاه چند جمله ایهای فازی با استناده از تجزیه آدمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

94

 

 •  

برازش منحنی فازی با استناده از شبکه عصبح فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

94

 

 •  

تقریبی از جواب معادلات غیر خطی فازی با استناده از نمایش کانونی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

95

 

 •  

روشی نوین برای تقریب جواب دستگاه معادلات فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

95

 

 •  

روشی نوین برای تقریب جواب معادلات دفرانسیل با مقادیر اولیه فازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

95

 

 •  

روشی عددی برای تقریب جواب مینیمال دستگاه معادلات خطی فازی