مریم مصلح
مریم مصلح
دانشیار ریاضی

سوابق شغلی - حرفه ای

عنوان فعالیت

سال

مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

95

رییس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

95

رییس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

96

رییس اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

97