سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

کارگاه های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی

شرکت در دروه آمادگی TOFLE(3)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره آشنایی با مهمترین بحران‌های دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره  آشنایی با آئین نامه‌های آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره  آشنایی با آئین نامه‌های پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره آشنایی با نرم افزار Excel

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره نگارش CV

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین درس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شرکت در دوره  کاربردی آشنایی با نرم افزار Matlab برای اقتصاد و مدیریت

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران