سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

سوابق تدریس

سوابق تدریس

تدریس درس اقتصاد(1) و(2)  نیمسال اول  89-1388

تدریس درس اقتصاد(1) و(2)، اصول تنظیم و کنترل دولتی  نیمسال  دوم 89-1388

تدریس درس پول، ارز و بانکداری نیمسال اول 90-1389

تدریس درس اصول و کنترل بودجه دولتی، اقتصاد (1) نیمسال دوم 90-1389

تدریس درس اقتصاد (1) و (2) نیمسال اول91-1390

تدریس درس اقتصاد (1) و  درس پول، ارز و بانکداری نیمسال دوم 91-1390

تدریس درس اقتصاد (1) و (2) نیمسال دوم 92 -1391

تدریس درس اقتصاد (1) و (2)، درس پول،ارز و بانکداری نیمسال دوم 92-1391

تدریس درس اقتصاد (1) ، اصول و کنترل بودجه دولتی نیمسال اول 93-1392

تدریس درس پول، ارز و بانکداری ، اصول و کنترل بودجه دولتی نیمسال دوم 93-1392

تدریس درس پول، ارز و بانکداری ، اصول و کنترل بودجه دولتی نیمسال اول 94-1393

تدریس درس اقتصاد (1) ، تدریس درس پول، ارز و بانکداری نیمسال دوم 94-1393

تدریس درس اقتصاد (1) و (2) نیمسال اول 95 -1394

تدریس درس اقتصاد (1) ، تدریس درس پول، ارز و بانکداری نیمسال دوم 95-1394

تدریس درس پول، ارز و بانکداری نیمسال اول 96-1395

تدریس درس اقتصاد (1) ، تدریس درس پول، ارز و بانکداری نیمسال دوم 96-1395