سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

تقدیرنامه ها و مهارتها

تقدیر نامه

دریافت تقدیر نامه از مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان دبیر اجرایی نشست " سیاست های صادرات برق" خرداد ماه 1389

دریافت تقدیر نامه از مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان دبیر اجرایی نشست " مدیریت تقاضای انرژی" تیرماه 1390

دریافت تقدیر نامه از مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان دبیر اجرایی نشست " مخازن مشترک نفت و گاز و بررسی راهکارهای تولید صیانتی" اردیبهشت 1391

 

 

مهارت‌ها و توانمندی‌ها

توانایی استفاده از نرم افزار Eviws در حد قابل قبول

توانایی استفاده از نرم افزار  Matlab در حد قابل قبول

توانایی در استفاده از مهارت‌های کامپیوتری در حد قابل قبول

توانایی در خواندن و فهمیدن زبان انگلیسی در حد قابل قبول