سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

مقاله

مقاله

ارائه و چاپ مقاله در سومین  همایش و نمایشگاه بین المللی CNG

" امکان‌سنجی مالی و اقتصادی نصب و بهره‌برداری از جایگاه‌های سوخت‌گیری CNG متوسط در ایران"

 

27 تا 29 شهریور 89

مرکز همایش های هتل المپیک

چالش های اساسی بخش نفت و مدیریت درآمد نفتی در برنامه پنجم توسعه

شماره 2-پاییز 91

فصلنامه راهبرد اقتصادی- پژوهشکده تحقیقات راهبردی

Modeling supply of Energy by Fuzzy and Neural Network Algorithms

 

Journal of Applied Science and Agriculture

11 March 2014

Study and Prioritizing of The Effective Elements of Economic Development of Iran

A Journal of Multidisciplinary Research

29 April 2014