سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

سوابق پژوهشی

طرح پژوهشی

پایان نامه کارشناسی ارشد، " پیش‌بینی وضعیت بازار گاز طبیعی و ارتباط آن با قیمت‌های جهانی نفت"، 1387، استاد راهنما: دکتر اسماعیل نیا، استاد مشاور: دکتر نوبخت

پایان نامه دکتری"تاثیر سیکل های تجاری بر محیط زیست ایران" استاد راهنما: دکتر سعیدی، استادان مشاور: دکتر لشکری زاده، دکتر محمودزاده

 

پروژه‌های پژوهشی

نام پروژه

تاریخ انجام

محل انجام

 

همکاری در پروژه تدوین معیار استاندارد مصرف سوخت خودروهای گازسوز

1387/2/8 -  1387/8/1

موسسه تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست دانشکده فنی دانشگاه تهران

همکاری در پروژه تکنولوژی و سوخت در خودروهای سبک به همراه تحلیل هزینه- فایده از دیدگاه سوخت و محیط زیست

1388/5/6 – 91/3/1

موسسه تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست دانشکده فنی دانشگاه تهران