سارا مرعشی علی آبادی
مربی حسابداری

تالیفات

پیش‌بینی وضعیت بازار گاز طبیعی و ارتباط آن با قیمت‌های جهانی نفت (پژوهشنامه 10)، گروه پژوهشی اقتصاد ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه 1388، شابک: 7- 49- 5247- 600- 978