منوچهر امیر فیروزکوهی
منوچهر امیر فیروزکوهی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: منوچهر امیرفیروز کوهی

گروه آموزشی: مدیریت

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1346/06/10

رشته تحصیلی: مدیریت بهداشت و خدمات درمانی