مهدی اسلامی
مهدی اسلامی
استادیار برق

عناوین شغلی

 1. عناوین شغلی
 1. رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی(1396)
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران غرب (1394)
 3. دبیر کارگروه اقتصادی پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی (1395)
 4. پژوهشگر مرکز تحقیقات مطالعات فضای مجازی دانشگاه تهران(1392)
 5. مدیرعامل کانون برگزیدگان خوارزمی (1393 تاکنون)
 6. همکار پژوهشی / مشاور مرکز تحقیقات مخابرات ایران(1392 تا کنون)
 7. مشاور معاونت فناوری شورای عالی فضای مجازی(1392 تا 1393)
 8. مدیرکل برنامه ریزی کسب و کار شرکت رایتل(1392)
 9. دبیر کمیته فرهنگی شرکت رایتل (1392)
 10. مدیرارشد بازاریابی شرکت رایتل (1390تا1392)
 11. مشاور استراتژی تجاری ICT شرکت نماد صنعت پارس (1390 تا 1391)
 12. مجری پروژه تاثیرات متقابل اینترنت و فرهنگ (1388 تا 1389)
 13. کارشناس ارشد بازاریابی شرکت رایتل(1389)
 14. معاون پژوهشی کارخانجات مخابراتی ایران (1386 تا 1389)
 15. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ITMC (1386 تا 1388)
 16. کارشناس/مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه تکفا (1381تا 1384)
 17. مدیر پروژه واحد مطالعات کارخانجات مخابراتی ایران (1379 تا  1385)