مهدی اسلامی
مهدی اسلامی
استادیار برق

هدایت و مشاوره پروژه های دانشگاهی

 1. هدایت و مشاوره پروژه های دانشگاهی:

 

 1. راهکارهای توسعه مدیریت امنیت در شبکه های NGN – راهنما-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(1395)
 2. قطعه بندی تصاویر،بدون درنظرگرفتن مدل نویزباروش مجموعه سطح ترکیبی– راهنما- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب(1395)
 3. ارائه یک الگوریتم قطعه بندی تصویر مبتنی بر خوشه بندی C-means  فرو نشانده شده با استفاده از انتخاب بهینه اطلاعات فضایی غیر محلی خود تنظیم شونده – راهنما- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب(1395)
 4. روش های اندازه گیری و تحلیل کیفیت سرویس در شبکه های نسل سوم موبایل برای سرویسهای ویدئویی- مشاور، دانشکده مخابرات+رایتل(1392)
 5. بررسی و تحلیل جایگاه اپراتورهای مجازی موبایل در ایران،مشاور-دانشگاه آزاد اسلامی(1392)
 6. پیاده سازی روش بهبود یافته کالمن فیلتر برای تبدیل گفتار،کمک راهنما- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1392)
 7. مقایسه کیفیت روش های مختلف تبدیل گفتار،کمک راهنما- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1392)
 8. بررسی و تحلیل جایگاه اپراتورهای مجازی موبایل در ایران،مشاور-دانشگاه آزاد اسلامی(1392)
 9. پیاده سازی روش نوین تبدیل گفتار،مشاور- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1391)
 10. پیاده سازی روش های نوین یادگیری ماشینی برای تبدیل گفتار، کمک راهنما-دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1391)
 11. استخراج ویژگی با کیفیت بالا  برای استفاده در تبدیل گفتار، کمک راهنما- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1391)
 12. استخراج ویژگی برای سیستم های تبدیل گفتار، مشاور- دانشگاه صنعتی مالک اشتر(1390)
 13. بهبود عملکرد پردازش تصاویر ماهواره ای، مشاور  دانشگاه صنعتی مالک اشتر(1390)
 14. بازشناسی کلمات گسسته توسط شبکه های عصبی ضربانی، مشاور- دانشگاه صنعتی مالک اشتر(1389)
 15. پیاده سازی بازشناسی گفتار گسسسته، مشاور- دانشگاه صنعتی مالک اشتر(1389)
 16. بهبود عملکرد پردازش تصاویر ماهواره ای، مشاور- دانشگاه صنعتی مالک اشتر(1389)
 17. تقطیع گفتار به زبان فارسی،  مشاور- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1383)