به صفحه شخصی من
خوش آمدید
لیلا گرامی معظم
لیلا گرامی معظم
استادیار ریاضی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴ریاضی کاربردیصنعتی شریف تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷ریاضی کاربردیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-فازیدانشگاه علوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی