سید کیوان خاتمی
مربی حسابداری

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: سید کیوان خاتمی

گروه آموزشی: علوم پایه

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1356/02/14

رشته تحصیلی: