محمد رضا خلیل پور
مربی مکانیک

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: محمدرضا خلیل پور

گروه آموزشی: مکانیک

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

متولد: 1346/02/19

رشته: مکانیک