زهرا هنرمندی
زهرا هنرمندی
مربی حسابداری

سوابق اجرایی و حرفه ای

سوابق اجرایی دانشگاهی:

1-مدیریت گروه حسابداری سمای تهران  واحد جنت آباد از 90/6/1 تا 92/10/30

2-عضویت در کارگروه تخصصی حسابداری مناطق 8 و 12  سما از 90/12/1 تاسال 1392

3- داوری مسابقات مهارتی سمای مناطق 8 و 12 سال91

4- عضویت در شورای پژوهشی سما واحد های جنت آباد و تهرانسر

5- عضویت در شورای فرهنگی واحد سما تهرانسر

6- مدیریت گروه حسابداری سما واحد تهرانسر

 

سوابق اجرایی حرفه ای:

1-  مسثول حسابداری در کارگاه های گلدوزی قصر گل و قصر یخ از 80/3/1 تا 81/12/29

2- حسابرس داخلی در شرکت آسانسور دیبا از 82/1/14 تا 82/4/15

3- حسابدار در شرکت آسانسور دیبا از 82/4/15 تا 82/9/30

4- طراح سیستم در سازمان حسابرسی از 82/10/1 تا 83/6/31

5- اجرای پروژه مدیریت مالی برای شرکت ایران خودرو در سال 1385

6- مسثول حسابداری ماهنامه کودکان و مادران از 85/1/20 تا 85/12/29

7- اجرای پروژه بودجه بندی سرمایه ای برای بیمارستان صارم در سال 1385

8- متصدی امور بانکی در بانک تجارت دوایر حوالجات ارزی  و گشایش اعتبار ارزی  از 84/2/24 تا 90/1/20