حمیدرضا وطن خواه
استادیار روانشناسی و مشاوره

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: حمیدرضا وطن خواه کورنده

گروه آموزشی: روان شناسی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1346/11/20

رشته تحصیلی: روان شناسی