حامد معیری کاشانی
حامد معیری کاشانی
استادیار مکانیک

مقالات در نشریات