فرزین صمصامی
فرزین صمصامی
استادیار عمران

سوابق تدریس

        دروس کارشناسی ارشد: اصول طراحی سازه های دریایی، روش تحقیق و سمینار       

        دروس کارشناسی: استاتیک، دینامیک، هیدرولیک، تکنولوژی بتن، ایستایی، پروژه تخصصی و متره و برآورد پروژه

        دروس کارشناسی ارشد: اصول مهندسی سواحل، اصول طراحی سازه های دریایی، مهندسی رسوب ساحلی   

        درس اصول مهندسی بندر

       دروس اصول مهندسی بندر، بارگذاری، هیدرولیک عمومی و آزمایشگاه، استاتیک و مقاومت مصالح، محاسبات فنی

       دروس بارگذاری، دینامیک و تکنولوژی بتن و کارگاه

       دروس ایستایی 1 و 2، استاتیک و مقاومت مصالح