فریبرز دولت آبادی
استادیار معماری

سوابق شخصی و تحصیلی

نام و نام خانوادگی: فربیزر دولت آبادی

گروه آموزشی : معماری

مقطع تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1347/01/21

رشته تحصیلی : معماری