نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

علی منصور

کامپیوتر
علی منصور
مربی -
mansoor.a@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/ali-mansoor/fa

امیر

امیر موسویند

دکترای تخصصی
ریاضی
امیر موسویند
استادیار دکترای تخصصی
amirmousivand@gmail.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/amir-mousivand/fa

گوگل اسکالر
کیمیا میرکمالی
استادیار -
Mirkamali.kimia@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mirkamali-kimia/fa

فرزاد ناظمی

حسابداری
فرزاد ناظمی
مربی -
Farzad.Nazemi@wtiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/farzad-nazemi/fa

آرش نبی زاده
مربی -
rabizadeh_ar@yahoo.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/arash-nabizadeh/fa

بابک نصیری قرقانی
استادیار -
Nasiri.babak@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/nasiri-babak/fa

سهیلا

سهیلا نقشبند

دکترای تخصصی
ریاضی
سهیلا نقشبند
استادیار دکترای تخصصی
s_naghshband@yahoo.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/soheila-naghshband/fa

روزبه نقشینه
استادیار -
Naghshineh.r@wtiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/naghshineh-r/fa

حسین نوروزی
استادیار -
Hoseein.Norozi@wtiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/hoseein-norozi/fa

بهروز نوری

صنایع
بهروز نوری
استادیار -
noori.b@wtiau.ac.ir صنایع
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/noori-behrooz/fa

عالیه نوری

معارف
عالیه نوری
استادیار -
nouri.a@wtiau.ac.ir معارف
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/alieh-nouri/fa

مهنا نیک بین

مدیریت
مهنا نیک بین
استادیار -
Nikbin.Mahna@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/nikbin-mahna/fa