نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

سارا محمدپور

علوم ارتباطات
سارا محمدپور
استادیار -
mohamadpour.s@wtiau.ac.ir علوم ارتباطات
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sara-mohamadpour/fa

رحمت الله محمدی پور
استادیار -
r.mohammadipour@iau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/rahmatollah-mohammadipour/fa

سجاد محمدیارزاده
استادیار -
Mohamadyarzadeh.s@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/sajad-mohamadyarzadeh/fa

زهرا محمودی
استادیار -
z_mahmoodi_a@yahoo.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zahra-mahmodi/fa

امیر محمودیان

حسابداری
امیر محمودیان
مربی -
mahmoudian.amir@gmail.com حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahmoudian-amir/fa

ونوس

ونوس مرضی

کامپیوتر
ونوس مرضی
مربی -
marza.v@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/venus-marza/fa

افشین مروجی

کامپیوتر
افشین مروجی
مربی -
moraveji.a@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/afshin-moraveji/fa

مریم

مریم مزدارانی

دکترای تخصصی
ریاضی
مریم مزدارانی
مربی دکترای تخصصی
maryam.mazdarani@gmail.com ریاضی
۴۴۸۷۱۱۰۰

http://faculty.wtiau.ac.ir/mazdarani-maryam/fa

گوگل اسکالر
محمد سجاد

محمد سجاد مسعودی

دکترای تخصصی
عمران
محمد سجاد مسعودی
استادیار دکترای تخصصی
Mohammadsajjadmasoudi@yahoo.com عمران
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mohammadsajjad-massoudi/fa

گوگل اسکالر
حامد
حامد معیری کاشانی
استادیار -
moayeri.hamed@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/hamed-moayeri/fa

علی مقداری

مکانیک
علی مقداری
استاد -
meghdari.ali@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/meghdari-ali/fa

حمیدرضا مقسمی

کامپیوتر
حمیدرضا مقسمی
مربی -
moghasemi.h@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/hamidreza-moghassemi/fa

احسان
احسان مقیمی حاجی
استادیار -
moghimi.e@wtiau.ac.ir صنایع
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/moghimi-ehsan/fa