نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
مرتضی صالح کندزی
مربی -
salehkandezi.Morteza@wtiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/salehkandezi-morteza/fa

مینا صفا

فیزیک
مینا صفا
مربی -
Mi_safa222@yahoo.com فیزیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mina-safa/fa

مینو

مینو عالمی

دکترای تخصصی
آموزش زبان انگلیسی
مینو عالمی
دانشیار دکترای تخصصی
prof.alemi@gmail.com آموزش زبان انگلیسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/minoo-alemi/fa

گوگل اسکالر

رضا عباسی بختیاری

تربیت بدنی
رضا عباسی بختیاری
استادیار -
Reza.Abasi.Bakhtiari@wtiau.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/reza-abasibakhtiari/fa

اعظم عدالت جو
استادیار -
Azam.Edalatjo@wtiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/azam-edalatjo/fa

مستور عزت زاده

علوم ارتباطات
مستور عزت زاده
استادیار -
ezatzadeh.m@wtiau.ac.ir علوم ارتباطات
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mastooreh-ezatzadeh/fa

دیاکو
دیاکو عزیزی
استادیار -
azizi.d@wtiau.ac.ir برق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/diako-azizi/fa

سمیه عسگری

فیزیک
سمیه عسگری
استادیار -
sima198124@yahoo.com فیزیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/somayeh-asgary/fa

ملیحه علی فری

حسابداری
ملیحه علی فری
مربی -
Malihe.Alifari@wtiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/malihe-alifari/fa

سعید علیزاده
استادیار -
alizadeh.saied@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/alizadeh-saied/fa