نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۶۴ مورد.
حمیدرضا
حمیدرضا رحیمی
rahimi@iauctb.ac.ir ریاضی
-

هادی رزقی شیرسوار

دکترای تخصصی
مدیریت
هادی رزقی شیرسوار دکترای تخصصی
rezghih@yahoo.com مدیریت
-

گوگل اسکالر

مرضیه سادات رضوی

روانشناسی و مشاوره
امیر هوشنگ
امیر هوشنگ رمضانی دکترای تخصصی
ramezani.1972@gmail.com فیزیک
۲۶۶۰۲۶۵۰

گوگل اسکالر اسکوپوس
سمیرا

سمیرا زارعی

حسابداری
سمیرا زارعی
حسابداری
-

سعیده

سعیده زمردی

روانشناسی و مشاوره
سعیده زمردی
روانشناسی و مشاوره
-