نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

پریسا دانشجو

کامپیوتر
پریسا دانشجو
استادیار -
daneshjoo.p@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/parisa-daneshjoo/fa

غلامرضا داودی پور
استادیار -
gholamreza.davodipour@gmail.com فارسی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/gholamreza-davodipour/fa

توسکا درگاهی

کامپیوتر
توسکا درگاهی
مربی -
dargahi.t@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/tooska-dargahi/fa

لعیا دژم

فیزیک
لعیا دژم
استادیار -
dejam.laya@wtiau.ac.ir فیزیک
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/dejam-laya/fa

چنگیز دل آرا

کامپیوتر
چنگیز دل آرا
استادیار -
delara.c@wtiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/changiz-delara/fa

فریبرز دولت آبادی
استادیار -
F.dolatabadi@wtiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/fariborz-dolatabadi/fa

حمیدرضا
حمیدرضا رحیمی
استاد -
rahimi@iauctb.ac.ir ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/rahimi/fa

هادی رزقی شیرسوار

دکترای تخصصی
مدیریت
هادی رزقی شیرسوار
استادیار دکترای تخصصی
rezghih@yahoo.com مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/rezghi-hadi/fa

گوگل اسکالر

مرضیه سادات رضوی

روانشناسی و مشاوره
مرضیه سادات رضوی
استادیار -
marziesadat.razavi@wtiau.ac.ir روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/marziesadat-razavi/fa

فاطمه رضویان

محیط زیست
فاطمه رضویان
استادیار -
Razavian.fatemeh@wtiau.ac.ir محیط زیست
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/fatemeh-razavian/fa

امیر هوشنگ
امیر هوشنگ رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
ramezani.1972@gmail.com فیزیک
۲۶۶۰۲۶۵۰

http://faculty.wtiau.ac.ir/amirhoshang-ramezani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

لیلا زارع

معماری
لیلا زارع
استادیار -
zare@wtiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/leila-zare/fa

سمیرا

سمیرا زارعی

حسابداری
سمیرا زارعی
استادیار -
zarei.samira@wtiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zarei-samira/fa

سعیده

سعیده زمردی

روانشناسی و مشاوره
سعیده زمردی
استادیار -
zomorodi.saeedeh@wtiau.ac.ir روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/saeedeh-zomorodi/fa

ابتهال زندی

مدیریت
ابتهال زندی
استادیار -
zandi.ebtehal@wtiau.ac.ir مدیریت
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/zandi-ebtehal/fa