نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۷۹ مورد.

ندا آتش وحیدی

ادبیات فرانسه
ندا آتش وحیدی
دانشیار -
ادبیات فرانسه
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/atashvahidi/fa

مهدی

مهدی اسلامی

دکترای تخصصی
برق
مهدی اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
برق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahdi-eslami/fa

طهمورث

طهمورث اقاجانی

روانشناسی و مشاوره
طهمورث اقاجانی
استادیار -
روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/tahmores-aghajani/fa

کبریا اقبالی

تربیت بدنی
منوچهر

منوچهر امیر فیروزکوهی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
منوچهر امیر فیروزکوهی
استادیار -
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/manoochehr-amirfiroozkohi/fa