نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۶۷ مورد.

ندا آتش وحیدی

ادبیات فرانسه
ندا آتش وحیدی
دانشیار -
Atashvahidi@wtiau.ac.ir ادبیات فرانسه
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/atashvahidi/fa

مهدی اسلامی
استادیار -
eslami@wtiau.ac.ir برق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahdi-eslami/fa

وحید
وحید اسماعیلی
استادیار -
esmaeili.v@wtiau.ac.ir صنایع
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/esmaili-vahid/fa

طیب افشارنیا
استادیار -
Tayeb.Afsharnia@wtiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/tayeb-afsharnia/fa

طهمورث

طهمورث اقاجانی

روانشناسی و مشاوره
طهمورث اقاجانی
استادیار -
aghajani@stu.iau.ir روانشناسی و مشاوره
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/tahmores-aghajani/fa

کبریا اقبالی

تربیت بدنی
کبریا اقبالی
دانشیار -
eghbali.k@wtiau.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/eghbali-kebria/fa

منوچهر

منوچهر امیر فیروزکوهی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
منوچهر امیر فیروزکوهی
استادیار -
firoozkohi.m@wtiau.ac.ir مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/manoochehr-amirfiroozkohi/fa

محمود اوتادی
دانشیار -
mahmoodotadi@yahoo.com ریاضی
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahmod-otadi/fa

امیر ایازی

عمران
امیر ایازی
استادیار -
ayazi.a@wtiau.ac.ir عمران
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/amir-ayazi/fa

حمیدرضا ایمانی
استادیار -
Hamidreza.Imani@wtiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/hamidreza-imani/fa

مونا

مونا ایوبی

دکترای تخصصی
صنایع
مونا ایوبی
استادیار دکترای تخصصی
mona.ayoubi@gmail.com صنایع
-

http://faculty.wtiau.ac.ir/ayoubi-mona/fa