اسماعیل تدین فرد
مربی حسابداری

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: اسماعیل تدین فر

گروه آموزشی: حسابداری

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

متولد:1352/01/01

رشته تحصیلی: حسابداری