کبریا اقبالی
دانشیار تربیت بدنی

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: کبریا اقبالی

گروه آموزشی: تربیت بدنی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1355/06/01

رشته تحصیلی: تربیت بدنی