پیمان ابراهیمی ناغانی
پیمان ابراهیمی ناغانی
مربی مکانیک

مقالات و طرح های پژوهشی

 

مقالات و طرح های پژوهشی :

"مروری بر آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی  و روش های نگهداری و مقاوم سازی آنها" ،آتنا باباعلی،پیمان ابراهیمی ناغانی،نشریه آبادبوم،11 دی 86

"مونوریل ،بایدها و نبایدها" ،پیمان ابراهیمی ناغانی ،نشریه آبادبوم،15 شهریور 87

"بهینه سازی ساختار ماشین ابزار موازی با توجه به سفتی و تفکیک پذیری انتقالی و دورانی"، میر امین حسینی،حمیرضا محمدی دانیالی، پیمان ابراهیمی ناغانی ،دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،اسفند 88

"High resolution workspace optimization of complex degree of freedom parallel robot",M.A.Hosseini,peymanebrahiminaghani,hamidrezamohammadidaniali,miratahoseini,maryamfariditavana,INT.conf on mathematical applications in engineering,3-5 aug.2010,kuala lumpur,malaysia

"مقایسه شاخص های عملکردی ربات های موازی تری سپت و مکانیزمی جدید با ساختار 3-CRS/PU"

پیمان ابراهیمی ناغانی ،میر امین حسینی،حمیرضا محمدی دانیالی،دوازدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ،دانشگاه تهران ، دی 90

"Kinematic analysis of a novel complex DOF parallel manipulator",M.A.hosseini,P.ebrahiminaghani,world academy of science ,engineering and technology ,67,2012

"Kinematic analysis of a novel 3-CRS/PU parallel manipulator", P.ebrahiminaghani ,M.A.hosseini,Int journal advanced design and manufacturing technology ,vol5/no.5/dec.2012

انجام طرح پژوهشی با عنوان "طراحی سینماتیکی یک ربات موازی معادل با ربات موازی تریسپت و مقایسه شاخص های عملکرد دو ربات":خاتمه طرح 1390،محل انجام طرح:دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما تهران

انجام طرح پژوهشی با عنوان "طراحی مکانیزم جدید موازی با 6 درجه آزادی و مقایسه با مکانیزم معیارهای عملکردی استوارت گوف":خاتمه طرح 1391 ،محل انجام طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما تهران

انجام طرح پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر پیاده سازی دو مرحله ای روی خواص مکانیکی آلیاژ TI-6AL-4V:خاتمه طرح 1393 ،محل انجام طرح: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما تهران