چنگیز دل آرا
استادیار کامپیوتر

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: چنگیز دل آرا

گروه آموزشی: کامپیوتر

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1333/01/02

رشته تحصیلی: کامپیوتر