ماه منیر بیاناتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مدیریت فناوری اطلاعاتعلوم و تحقیقات تهران
دکتری۱۳۹۳مدیریت تکنولوژیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربمدیریت گروه(تنظیم نشده)تمام وقت