مونا ایوبی
مونا ایوبی
استادیار صنایع

سوابق تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: مونا ایوبی

گروه آموزشی: صنایع

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: صنایع