مونا ایوبی
مونا ایوبی
استادیار صنایع

تشخیص پارامتر خارج از کنترل در پروفایلهای چندجمله¬ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگانرضا برادران کاظم زاده، مونا ایوبی
نشریهنشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
شماره مجلد۲
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:.25in; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="layout-grid-mode:line">بحث پایش پروفایل&rlm;ها یکی از زمینه&rlm;های نوین تحقیقاتی در حوزه کنترل فرآیند آماری است. پروفایل رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل را توصیف می&rlm;کند. این رابطه که معمولاٌ با استفاده از یک رابطه رگرسیونی مدل می&rlm;شود می&rlm;تواند خطی ساده، خطی چندگانه، چند جمله&rlm;ای و در مواردی غیر خطی باشد. به منظور پایش کیفیت یک فرآیند یا محصول با مشخصه کیفی به صورت پروفایل، به دلیل وجود همبستگی بین پارامترهای مدل رگرسیون می بایست از نمودارهای کنترل چندمتغیره استفاده شود. انواع نمودارهای کنترل چندمتغیره می توانند برای شناسایی تغییرهای کوچک و بزرگ در فرآیند مورد استفاده واقع شوند. مشکل عمده نمودارهای کنترل چندمتغیره، عدم تشخیص پارامتر خارج از کنترل زمانیکه نمودار وجود تغییر در فرآیند را نشان می دهد، می باشد. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:.25in; margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="direction:rtl"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="layout-grid-mode:line">در این مقاله، جهت تشخیص پارامتر خارج از کنترل پس از اینکه نمودار کنترل چندمتغیره </span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="layout-grid-mode:line">MCUSUM</span></span></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="layout-grid-mode:line"> در روش </span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="layout-grid-mode:line">MCUSUM</span></span></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="layout-grid-mode:line">-کای دو&nbsp; وجود تغییر را در یک پروفایل چندجمله ای اعلام کرد، از شبکه عصبی چندلایه پرسپترون استفاده می شود. شبکه طراحی شده، پس از آموزش مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار خوب شبکه در تشخیص پارامتر خارج از کنترل است.</span></span></span></span></span></span></span></span></p>