مونا ایوبی
مونا ایوبی
استادیار صنایع

مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Change Point Estimation of Multivariate Linear Profiles under Linear DriftReza Baradaran Kazemzadeh, Rassoul Noorossana, Mona AyoubiCommunication in Statistics-Simulation & Computation2015
۲Estimating Multivariate Linear Profile Change Point with a Monotonic Change in the Mean of Response VariablesMona Ayoubi, Reza Baradaran Kazemzadeh, Rassoul NoorossanaInternational Journal of Advanced Manufacturing Technology2014
۳Change Point Estimation in the Mean of Multivariate Linear Profiles with No Change Type Assumption via Dynamic Linear ModelMona Ayoubi, Reza Baradaran Kazemzadeh, Rassoul NoorossanaQuality and Reliability Engineering International2016
۴Simultaneous Monitoring of Correlated Multivariate Linear and GLM based Regression Profiles in Phase IIAmirhossein Amiri, Fatemeh Sogandi, Mona AyoubiQuality Technology and Quantitative Management2018
۵Maximum Likelihood Estimation of Change Point from Stationary to Nonstationary in Autoregressive Models Using Dynamic Linear ModelReza Sheikhrabori, Majid Aminnayeri, Mona AyoubiQuality and Reliability Engineering International2018
۶Multivariate exponentially weighted moving sample covariance control chart for monitoring covariance matrixSeyed Abolfazl Vaghefi, Elham Hasan Nayebi, Mona Ayoubi, Amirhossein AmiriInternational Journal of Quality Engineering and Technology2016
۷Change Point Estimation of the Stationary State in Auto Regressive Moving Average (ARMA) Models, using Maximum Likelihood Estimation and SVD-based FilteringReza Sheikhrabori, Majid Aminnayeri, Mona AyoubiInternational Journal of Engineering2018
۸Profile Monitoring Using Nonparametric Bootstrap T2 control chartRassoul Noorossana, Mona AyoubiCommunications in Statistics: Simulation & Computation.2012
۹تخمین نقطه تغییر در پروفایلهای خطی ساده با تغییر یکنوای افزایشی در میانگین متغیر پاسخمونا ایوبی، رضا برادران کاظم زادهنشریه مهندسی و مدیریت کیفیت1393
۱۰تشخیص پارامتر خارج از کنترل در پروفایلهای چندجمله¬ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیرضا برادران کاظم زاده، مونا ایوبینشریه مهندسی و مدیریت کیفیت1391
۱۱تخمین نقطه تغییر در پروفایلهای چندجمله¬ای با تغییر تدریجی در میانگین فرایندمجید امین نیری، بابک محمدی، مونا ایوبینشریه تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه تهران1393
۱۲تخمین نقطه تغییر یکنوای افزایشی در پارامترهای مدل پروفایل چندجمله¬ایمونا ایوبی، رضا برادران کاظم زادهنشریه تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه تهران1395
۱۳بهبود پایش آماری فرایند با مشخصه کیفی به صورت پروفایل چندجمله¬ای در فاز دوامیرحسین امیری، مونا ایوبی، سید امیرسجاد حاجی سیدرضی علاقبندمدیریت تولید و عملیات اصفهان1390
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.