مونا ایوبی
مونا ایوبی
استادیار صنایع

برآورد نقطه تغییر در پروفایلهای خطی چندمتغیره با تغییر پله¬ای در میانگین فرایند

نویسندگانمونا ایوبی، فرزاد ایوبی
همایشکنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۱۲-۶
محل برگزاری همایشاصفهان
ارائه به نام دانشگاهتربیت مدرس
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی
چکیده مقاله

از جمله مسائلی که پس از شناسایی تغییر در فرآیند هزینه بر است، شناسایی نقطه تغییر است، زیرا لحظه ای که نمودار حالت خارج از کنترل را نشان می دهد، لحظه واقعی رخ دادن تغییر نیست و فرآیند در نقطه ای نامعلوم قبل از کشف حالت خارج از کنترل تغییر کرده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد حداکثر درستنمایی، نقطه تغییر در پروفایلهای  خطی چندمتغیره هنگامیکه تغییر به صورت پله ای در میانگین مشخصه کیفی وجود دارد، تخمین زده می‏شود. نتایج شبیه سازی و مقایسه روش پیشنهادی این مقاله با روش نسبت درستنمایی موجود نشان می دهد، در تغییرات کوچک تخمین زننده پیشنهادی از نظر صحت و دقت عملکرد بهتری از خود نشان می دهد و در تغییرات بزرگ هر دو روش عملکرد مناسب و تقریبا مشابهی دارند.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله