سیدآیت اله میرفردوس
مربی کامپیوتر

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: آیت اله میرفردوس

گروه آموزشی: کامپیوتر

مقطع تحصیلی: معادل فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی آموزشیار

متولد: 1348/01/01

رشته: کامپیوتر