امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

اندازه گیری میزان جذب نور ذرات جامد با آنالیزکننده ی جذبی به روش نوری چند طول موجی

نویسندگانامیر امینی- سید سجاد محمودی
نشریهمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهعلمی-پژوهشی

چکیده مقاله