علیرضا سیادتان
علیرضا سیادتان
استادیار برق

تالیف ها

 

کتابهای تالیف شده :

تاریخ

مترجمین

انتشارات

نویسنده

عنوان کتاب

پایان

شروع

1391

1387

دکتر علیرضا سیادتان

دکتر حسین کاظمی کارگر

چاپ شده

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

D.Kastha, S.N.Bhadra, S.Banerjee

Wind Electrical Systems

(سیستم های توربین بادی)

1390

1387

دکتر علیرضا سیادتان

 چاپ شده

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

Keith H. Sueker

Power Electronics Design: A Practitioner's Guide

1391

1390

دکتر سید ابراهیم افجه ای

دکتر علیرضا سیادتان

مهندس سیدمهدی حسینی

مهندس مجتبی بابادی

 چاپ شده

انتشارات نیاز دانش

Gilbert M. Masters

Renewable and Efficient Electric Power Systems

(انرژیهای تجدیدپذیر و کارایی سیستمهای قدرت الکریکی)

1394

1390

در حال آماده سازی

انتشارات نیاز دانش

Mehrdad Ehsani, Yimin Gao,

Sebastien E. Gay and Ali Emadi

Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design (Power Electronics and Applications Series)

1393

1392

تالیف

چاپ شده

انتشارات نیاز دانش

محمد مهدی محمودی

علیرضا سیادتان

انگلیسی برای دانشجویان رشته برق

1393

1392

دکتر سید ابراهیم افجه ای

 دکتر علیرضا سیادتان

 چاپ شده

انتشارات نیاز دانش

پروفسور محمد ‌َّه. رشید

الکترونیک قدرت(مدارها، عناصر و کاربردها)

1394

1392

دکتر سید ابراهیم افجه ای

 دکتر علیرضا سیادتان

  چاپ شده

انتشارات نیاز دانش

پروفسور محمد ‌َّه. رشید

تشریح مسایل الکترونیک قدرت(مدارها، عناصر و کاربردها)

1394

1393

دکتر سید ابراهیم افجه ای

 دکتر علیرضا سیادتان

چاپ شده

انتشارات نیاز دانش

ند موهان

محرکه های الکتریکی پیشرفته

تحلیل، کنترل و مدلسازی با استفاده از MATLAB/Simulink

1394

1393

دکتر سید ابراهیم افجه ای

دکتر علیرضا سیادتان

مهندس سیدمهدی حسینی

مهندس مجتبی بابادی

 چاپ شده

انتشارات نیاز دانش

ا. بارنا، ا.ککر، اس. اورتنگزا، جی.آباد، م.زوبیا

نیروگاههای بادی فراساحلی از فرآیند انتقال Ac تا اتصال به شبکه ساحلی