علیرضا سیادتان
علیرضا سیادتان
استادیار برق

سوابق تدریس

سوابق تدریس:

 

نام دانشگاه

تاریخ

مقطع

عنوان درس

پایان

شروع

دانشگاه شهید بهشتی

1388

1387

کارشناسی

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1

1388

1387

کارشناسی

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2

تاکنون

1388

کارشناسی

مدار الکتریکی  1

تاکنون

1388

کارشناسی

مدارالکتریکی 2

1389

1388

کارشناسی

آزمایشگاه مدار دیجیتال

تاکنون

1391

کارشناسی

مدارهای منطقی

تاکنون

1391

کارشناسی

معادلات دیفرانسیل

تاکنون

1391

کارشناسی

تولید و نیروگاه

تاکنون

1391

کارشناسی

مدار الکتریکی  2

تاکنون

1391

کارشناسی

محاسبات عددی

تاکنون

1391

کارشناسی

ریاضیات مهندسی

تاکنون

1393

کارشناسی

کنترل خطی

دانشگاه آزاد اسلامی

تا کنون

1390

کارشناسی ارشد

بررسی سیستم قدرت 2

تا کنون

1392

کارشناسی ارشد و دکتری

الکترونیک قدرت 1

تا کنون

1392

دکتری

روشهای اجزا محدود

تا کنون

1392

کارشناسی ارشد

الکترونیک قدرت 2

تا کنون

1390

کارشناسی ارشد

سمینار

تا کنون

1390

کارشناسی ارشد

طراحی ماشینهای الکتریکی

تا کنون

1395

کارشناسی ارشد و دکتری

طراحی ماشینهای الکتریکی خطی

تا کنون

1390

کارشناسی ارشد و دکتری

انرژیهای نو و تجدید پذیر

1384

1382

کارشناسی

میکروپرسسور

1389

1382

کارشناسی

مدارهای دیجیتال

1390

1382

کارشناسی

مدار الکتریکی 1

تاکنون

1382

کارشناسی

مدار الکتریکی 2

1389

1382

کارشناسی

ماشینهای الکتریکی 1

1389

1382

کارشناسی

ماشینهای الکتریکی 2

1389

1382

کارشناسی

آزمایشگاه مدار دیجیتال

1389

1382

کارشناسی

الکترونیک 1

1389

1382

کارشناسی

زبان فنی

1389

1382

کارشناسی

آزمایشگاه مدار دیجیتال

تاکنون

1392

کارشناسی

کنترل خطی

تاکنون

1393

کارشناسی

بررسی سیستمهای قدرت 1