علیرضا سیادتان
علیرضا سیادتان
استادیار برق

مشخصات شخصی

نام و نام خانوادگی : سیدعلیرضا سیادتان   

 متولد : 1357    

ایمیل : a_siadatan@sbu.ac.ir