عالیه نوری
عالیه نوری
استادیار معارف

نقش نماز درکاهش آسیبهای اجتماعی (فضای مجازی)

نویسندگانعالیه نوری و همکاران
نشریهسبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد واحد تهران غرب
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۹-۰۵-۲۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله