علی اصغر جعفری
علی اصغر جعفری
استادیار مکانیک

سوابق دانشگاهی و اجرایی

عضو هیئت علمی، استاد پایه 41  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (www.kntu.ac.ir)

عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

معاونت مالی ـ اداری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و خودرو دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی

مشاور امور تحقیقاتی سازمان هوا فضا

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی