علی اصغر جعفری
علی اصغر جعفری
استادیار مکانیک

سوابق شخصی و تحصیلی

متولد 1331 تهران

ساکن تهران

ajafari@kntu.ac.ir

 

دکتری مهندسی مکانیک از University of Wollongong استرالیا، 1373

فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس، 1366

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، 1356