دنیا احدیان پور پروین
مربی حسابداری

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: دنیا احدیان پورپروین

گروه آموزشی: حسابداری

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

متولد: 1361/06/27

رشته تحصیلی:حسابداری